ZEVENDE GENERATIE

 

De Van der Sluis-site is inmiddels volledig vernieuwd en aangevuld. Het resultaat is te vinden vanaf de nieuwe startpagina. Gegevens over de hiernavolgende tak van de familie vindt u daar op de nieuwe pagina’s voor Tjaltje Wytzes, Jan Wytzes en Alle Wytzes van der Sluis.

 

2                  TJALTJE (WYTZES)  

ged. 4-7-1751, 6½  week oud - 24-1-1836 Hemrik

x OTTE YBLES, veenbaas, Hemrik 13-1-1771

1722 Lippenhuizen - 6-7-1807 Lippenhuizen

zv Yble Ottes en Gielke Symens

 

Tjaltje trouwt met Otte Ybles, een dertig jaar oudere neef van haar vader. Het ligt voor de hand dat zakelijke belangen hier een rol hebben gespeeld, het feit dat Tjaltje bij haar overlijden het beroep 'koemel­kersche' heeft wijst echter niet op grote welstand.

Uit haar testament blijkt, dat ze de kinderen van haar over­leden broer Jan voor het grootste deel onterfd heeft: alleen Antje, Tjaltje en Harke Jans, en ook de naar haar genoemde achternicht Tjaltje Wyt­zes, krijgen een legaat van 100 gul­den. Tot algeheel erfgenaam wordt haar broer Alle Wytzes aangewezen.

 

3                  JAN (WYTZES)                                                             veenbaas                   

augustus 1754 Lippenhuizen - 9-2-1834 Hoornsterzwaag

x HYLKJEN SYTZES, Hemrik 16-2-1783

29-9-1763 Lippenhuizen - 6-8-1826 Hoornsterzwaag

dv Sytze Harkes en Antje Jans

 

1.     Wytze, 21-10-1784 - 17-11-1784 Haulerwijk

2.     Jeltje, 9-1-1786 - 1-4-1786 Haulerwijk

3.     Jeltje, 14-5-1787 Haulerwijk

4.     Wytze, 17-1-1790 Hoornsterzwaag

5.     Antje, 31-10-1792 Hoornsterzwaag

6.     Tjaltje, 30-11-1795 Hoornsterzwaag

7.     Sytze, 14-5-1798 Hoornsterzwaag

8.     Alle, 19-10-1800 - 21-1-1805 Hoornsterzwaag

9.     Harke, 24-10-1803 Hoornsterzwaag

 

 

Evenals zijn broer Alle Wytzes hield Jan Wytzes in 1812 de achternaam Van der Sluis aan. Jammer genoeg is de akte hier­van niet bewaard gebleven.

Jan Wytzes vestigde zich na zijn huwelijk in Haulerwijk, maar zeven jaar later, in 1790, is hij inwoner van Hoorn­sterzwaag, waar hij als vervener woont aan de oostkant van de 9de wijk. Uit lijsten met de volledige opgave van zijn bezittingen, opgemaakt in 1826 en 1834 (de jaren waarin zijn vrouw en hijzelf overleden), blijkt dat Jan Wytzes een be­langrijke vervener kan worden genoemd. Zijn naam wordt, met die van zijn broer Alle, genoemd in het eerste Laweis-con­tract.

Zijn vrouw Hylkjen Sytzes was eveneens afkomstig uit een vervenersgezin te Lippenhuizen. Over de gezinnen van Sytze Harkes en Jan Wytzes is veel informatie bewaard gebleven in het kerkboek van Wytze Jans, dat nog steeds in het bezit van de familie is.

 

Hylkje Sytzes had drie broers, die later de namen Harkes, Harksma en De Groot aannamen.

 

De lijst van bezittingen bij het overlijden van Hylkje Syt­zes is opgemaakt op verzoek van Tjalling Freerks Landmeter, die voor zijn kinderen het erfdeel opeiste (zijn vrouw Jel­tje was al in 1824 overleden). Hieronder het eerste blad van de uitgebreide inventarisbeschrijving:

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image003.jpg

 

 

Na het overlijden van Jan Wytzes van der Sluis in 1834 wordt weer een dergelijke lijst van bezittingen gemaakt. Een be­langrijk verschil tussen beide staten is, dat in de tweede ook het onroerend goed wordt getaxeerd.

 

De 'vastigheden' omvatten het volgende:

 

huizinge ten 0. van de 9de wijk te Hoornsterzwaag, met 5 ha. weidland en 1 ha. heideveld

1450,­-

3 ha. bouw- en weidland, 6 ha. heideveld

425,-

1/7 van een huis met 4/7 van 3 ha. bos        

146,­-

huis no. 37 te Hoornsterzwaag

  50,­-

1/7 van 3 ha. bos ten W. van de 11de wijk  

  33,­-

5 ha. heideveld

5,05

dubbele woning te Hoornsterzwaag 

230,­-

5 ha. hooiland te Hoornsterzwaag

900,­-

3 mad maden in de uiterdijken van de Tjonger

375,­-

1 ha. weidland in de Hemrik bij de sluis

400,-

dito met het Bosje

275,­-

een derde van het huis te Hemrik waar Tjaltje Wytzes woont

175,­-

huizinge te Lippenhuizen

130,­-

 

 

totaal

4603,05

 

 

Ter vergelijking een overzicht van beide lijsten. In de jaren 1827-1834 is er duidelijk een teruggang in de waarde van de turf en het hoogveen in de boedel. Rekening houdend met de uitbetaling van het erfdeel aan de Landmeter-kinderen is het verschil f 8739,76

 

 

jaar 1827

jaar 1834

Roerende goederen

f   3698,47½

f   2994,51

Hoogveen en turf

f 24939,01½

f 13549,27½

Debiteuren

f     781,65

f   3528,39

Lijfdracht Hylkjen Sytzes

f     600,93½

 

Contanten

f   1527,00

f     526,70

Crediteuren

- f 6511,79½

- f 6424,49½

Totaal

f 25035,28

f  14174,38

Onroerende goederen

 

f    4603,05

 

 

f 18777,43

 

 

4                  ALLE (WYTZES)                                                          ontvanger Opst. Veencie.

22-1-1759 Hemrik - 16-5-1841 Hemrik

x FROUKJEN LUITZENS, Hemrik 16-2-1783

ged. 9-4-1758 Duurswoude - 20-7-1809 Hemrik

dv Luitzen Luitzens en Aaltje Jans

 

1.     Wytze, 18-11-1783 Hemrik

2.     Luitzen, 11-8-1785 - 12-4-1790 Hemrik

3.     Jan, 30-7-1787 Hemrik

4.     Jeltje, 20-6-1789 - 5-10-1789 Hemrik

5.     Luitzen, 6-8-1790 Hemrik

6.     Ruurd, 8-1-1792 Hemrik

7.     Sybe, 28-8-1793 - 14-9-1797 Hemrik

8.     Jeltje, 23-10-1796 - 17-9-1797 Hemrik

 

hieronder: de akte waarmee Alle Wytzes als achternaam Van der Sluis laat vastleggen

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image005.jpg

 

twee pagina’s uit de familiebijbel van Alle Wytzes,

met geboorte- en overlijdensdatums van de kinderen:

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image007.jpghttp://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image009.jpg

 

 

Alle Wytzes speelde een belangrijke bestuurlijke rol bij de vervening in Hemrik en Wijnjeterp. Hij was één der 'archi­tecten' bij het ontwerpen van de 'Laweiscontracten', arbeidscontracten waarbij de rechten en plichten van de veen bazen en –arbeiders werden vastgelegd. Van 1798 - 1832 was Alle Wytzes ontvan­ger van de Opsterlandse Veencompagnie. Volgens J.Visser in 'Inventaris van het archief van de Opsterlandse Veencompag­nie' was dit een consortium van aanzienlijke personen die als kapitaalverstrekkers optraden met betrekking tot de ont­ginning van hoogveengebieden. De ontvanger voerde het beheer. Hij ontving o.a. huis- en landhuren, inkomsten uit de vaarten met sluizen, bruggen en wallen, zetgeld, hond- en grondgelden en hij betaalde het onderhoud van vaarten, sluizen, etc. en belastingen en diverse andere posten.

 

(Leeuwarder Courant, 7-8-1802)

 

Op 27 mei 1806 werd Alle Wytzes van der Sluis benoemd in het bestuur van de gemeente Opsterland. In 1811 werd hij 'maire' (burgemeester) van Lippenhuizen (in de Napoleontische tijd was Opsterland verdeeld in de mairieën Beetsterzwaag, Lippen­huizen, Gorredijk, Langezwaag en Ureterp. De mairie Lippenhuizen omvatte de dorpen Lippenhuizen, Hemrik en Wijnjeterp). Een achterkleinzoon van Alle Wytzes, Jacob Jans, schijnt de ere­sabel van de maire nog in zijn bezit te hebben gehad, maar deze te hebben gebruikt voor het snoeien van wilgenbomen!

 

In 1813, toen de Prins van Oranje werd uitgeroepen tot sou­verein vorst, werden de maires afgezet en door schouten ver­vangen. In die tijd was het waarschijnlijk niet zo erg dat men met de bezetter collaboreerde, want op 30 april 1814 werd in Lippenhuizen als schout aangesteld..... Alle Wytzes van der Sluis.

 

In de kerk van Lippenhuizen bevond zich een grafsteen met opschrift:

1809 den 20 julij is in den heere gerust

de eerbare Froukje Lutzens

in leven huisvrouw van A.W. v.d. Sluis

oud zynde 51 jaren en legt alhier begraven

 

Na zijn overlijden wordt op 20 september 1841 bij notaris Andreae te Beetsterzwaag de boedel van Alle Wytzes onder de erfgenamen verdeeld. Te verdelen zijn: de boerderij Lippenhuizen 11, negen huizen, 35 ha. weiland, 12 ha. bouw­land, 15 ha. hooiland, 70 ha. heide, 6 ha. bos en 5 ha. diversen. De totale waarde van de erfenis is f 14.199,-. De verdeling was als volgt:

 

Wytze Alles van der Sluis kreeg:

 

Jan Alles van der Sluis kreeg:

 

De kinderen van Luitzen Alles van der Sluis, vertegenwoor­digd door hun voogd Alle Jans van der Sluis, kregen:

 

De kinderen van Ruurd Alles van der Sluis, vertegenwoordigd door hun moeder Grietje Carolina Begemann, kregen:

 

http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image011.jpg   http://www.psvertalingen.nl/Stamboom/Generatie%207_bestanden/image013.jpg

 

Gezicht op de sluis van Hemrik, omstreeks 1905 en 1985