Zesde generatie
Kinderen Suardus Jobs Posthuma (1785 - 1855)


S.511
JOB SUARDUS, geneesheer te Dronrijp

geb. Drachten 30 nov. 1811, overl. Dronrijp 11 juni 1873
trouwt Smallingerland 8 juli 1836 Janke Karsts van der Veen
geb. Drachten 4 april 1813, overl. Beetsterzwaag 19 dec. 1873
dochter van Karst Jans van der Veen en Antje Binnes Bolleman

1. Suardus geb. Dronrijp 29 juni 1838
2. Anna Maria, geb. Dronrijp 27 febr. 1840, daar overl. 16 maart 1840
3. Anna Maria geb. Dronrijp 24 mei 1841
4. Carst Jan, geb. Dronrijp 22 nov. 1842, daar overl. 20 mei 1867,
kandidaat-notaris, ongehuwd
5. Titia Hermina, geb. Dronrijp 17 juli 1844, daar overl. 9 nov. 1872
6. Jan, geb. Dronrijp 18 okt. 1846, daar overl. 2 okt. 1865

Job Posthuma studeerde te Groningen en promoveerde daar in 1835. De titel van het proefschrift luidde: De intestini coeci eiusque processus vermicularis pathalogia. Ten tijde van zijn huwelijk was hij eerst geneesheer te Warga, daarna te Dronrijp. Veel leden van het gezin stierven aan tuberculose.

S.512
ENGBERT SUARDUS, koopman te Gorredijk

geb. Drachten 15 maart 1814, overl. Drachten 30 nov. 1874
trouwt Opsterland 9 juli 1836 Aaltje Jans van der Sluis
geb. Hemrik 12 april 1815, overl. Drachten 21 sept. 1875
dochter van Jan Alles van der Sluis en Geeske Piers Hemrica

1. Suardus geb. Gorredijk 29 mei 1837
2. Geeske geb. Gorredijk 27 april 1839
3. Jan van der Sluis geb. Gorredijk 16 nov. 1841, daar overl. 26 sept. 1844
4. Tjitske geb. Gorredijk 26 sept. 1843
5. Jan van der Sluis geb. Gorredijk 24 febr. 1846
6. Alle geb. Gorredijk 15 maart 1848
7. Job Engberts geb. Gorredijk 10 sept. 1850
8. Hermina geb. Gorredijk 2 maart 1853, daar overl. 12 febr. 1877, ongehuwd
9. Pier geb. Gorredijk 27 sept. 1855, daar overl. 31 mei 1859


Door zijn huwelijk kwam Engbert terecht in een rijke familie uit Hemrik, die actief was in de vervening, als aannemer van weg- en waterbouwkundige projecten en in de houthandel. Engbert hield zich vooral met de laatste activiteit bezig.
In 1838 kocht hij met zijn schoonvader de houtzaagmolen te Gorredijk. Zelf werd hij molenaar en in 1857 alleen eigenaar. In 1868 liet hij de molen door een nieuwe vervangen, na zijn dood kwam deze op naam van de 'Firma Van der Sluis en Posthuma'. In het begin van deze eeuw werd Job Engberts eigenaar, die de molen in 1912 liet afbreken. Het zaagwerk werd overgenomen door een stoomzagerij. De molen werd in Twitel bij Makkinga weer als korenmolen opgebouwd en werd in 1925 in de kom van het dorp gezet, waar hij nu nog staat.
Met Jan Koopmans bouwde ESP in 1871 een oliemolen aan de Brouwerswal. In deze molen, 'De Vlieger', werd olie uit zaad gewonnen, terwijl van het restant veekoeken werden geperst: Toen aan de Kerkewal later een stoom-olieslagerij verrees, nam die het werk van de windmolen over, deze werd in 1910 afgebroken.
In 1870 liet hij een spinnenkopmolentje bouwen om het omliggende land droog en de ijsbaan nat te houden. Zijn kleinzoon Engbert Jobs schonk het molentje aan het Openluchtmuseum te Arnhem. Ids Wiersma maakte er een ets van, waar ook de kalkovens nog op te zien zijn. (uit; Molens van Opsterland - Ernst Huisman en Gjalt Popma)
S.514
HERMINA SUARDUS

geb. Drachten 17 juli 1820, overl. Hemrik 12 april 1902
trouwt Smallingerland 22 juli 1842 Pier Jans van der Sluis
geb. Hemrik 1 juli 1817, koopman, overl. Hemrik 16 okt. 1877
zoon van Jan Alles van der Sluis en Geeske Piers Hemrica

Uit dit huwelijk: 1. Geeske (1843-1880) tr. Jan Buisman Ebbinge, arts te Gorredijk; 2. Suardus (1846-1892) koopman te Hemrik, tr. Janke Jans van der Sluis; 3. Tjitske (1847-1848); 4.Tjitske (1849-1893) tr. Jan Buisman Ebbinge, arts te Gorredijk; 5. Jan (1851-1908) koopman te Hemrik, tr. 1. Klasina Froukje van der Sluis; tr. 2. Aafje Jans Vis; 6. Engbert (1857-1934) landeigenaar te Hemrik, tr. 1. Aafje Gezina Posthuma; tr. 2. Saapke Jobs Posthuma; 7. Alle (1859-1882) student rechten te Leiden; 8. Sytze (1862-1883) student te Delft


Hermina trouwde weer met een broer van Engberts vrouw, een dubbel Posthuma/Van der Sluis-huwelijk dus. Hun jongste zoon Engbert trouwde ook weer tweemaal met een Posthuma.
Ook Pier van der Sluis was actief als vervener en aannemer, maar ook bestuurlijk als lid van provinciale Staten. Ook van hem zijn twee dagboeken bewaard gebleven uit 1856 en 1874. Zie hiervoor de sectie Dagboeken Pier Jans op deze site.

S.515
JOHANNES SUARDUS, apotheker te Drachten

geb. Drachten 20 juni 1824, daar overl. 5 juni 1891
trouwt Smallingerland 22 okt. 1857 Hylkje Gerardts van der Meer
geb. Drachten 12 juni 1831, daar overl. 10 april 1911
dochter van Gerardt van der Meer en Jacoba Lage

1. Gerhard geb. Drachten 13 aug. 1858
2. Titia Jacoba geb. Drachten 6 nov. 1860, daar overl.8 juli 1947, ongehuwd
3. Suardus geb. Drachten 3 nov. 1863, daar overl. 17 nov. 1863
4. Jacoba Neine geb. Drachten 17 okt. 1864, overl. Leeuwarden 24 sept. 1951, ongehuwd
5. Suardus geb. Drachten 22 mei 1867 Drachten, overl. Leeuwarden 9 febr. 1933, inspecteur van politie, ongehuwd
6. Marchiena Johanna geb. Drachten 31 juli 1870, daar overl. 29 okt. 1962, ongehuwd
7. Hermina geb. Drachten 24 juli 1874 Drachten, daar overl. 12 juli 1955, ongehuwdSuardus Johannes Posthuma, inspecteur van politie


S.516
SJOUKJE SUARDUS

geb. Drachten 17 febr. 1829, overl. Steenwijk 4 jan. 1903
trouwt Smallingerland 30 nov. 1854 Andries Jans Fabius, leerfabrikant te Steenwijk
geb. Steenwijk 1 nov. 1831, daar overl. 2 nov. 1883
zoon van Jan Wijbrand Fabius en Trijntje Lampe

Uit dit huwelijk: 1. Jan Wijbrand (1856-1856) 2. Jan Wijbrand (1859-1888), leerlooier te Steeenwijk 3. Suardus (1863-1863) 4. Elisabeth Susanna (1865-1890) 5.Titia Arnolda (1870) tr. Joan Höpink 6. Evalina Gerarda (1872-1890) 7. Trijntje Titia tr. Engbert Suardus Posthuma (S.51211), notaris te Velp